Εκτύπωση

Σύλλογος Φίλων Πραστού-Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΑΣΤΟΥ»

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση– Επωνυμία – Έδρα- Σκοπός

Ιδρύεται Σωματείο (Σύλλογος), με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΑΣΤΟΥ», με έδρα την τοπική Κοινότητα Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας.

Άρθρο 2
Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
1. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, καθώς και η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των γενικότερων όρων ζωής των πολιτών που κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή του Πραστού καθώς και η  καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών του  δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
2. Η προστασία, η συντήρηση, η διάσωση και η ανάδειξη της πολύτιμης ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του Πραστού.
3. Η ανάδειξη, προβολή και συντήρηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών  της ενορίας του Πραστού.
4. Η   με οικονομικούς πόρους του συλλόγου κατασκευή διαφόρων κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στην τοπική κοινότητα Πραστού και της ευρύτερης περιοχής και η κάθε φύσεως συμμετοχή και βοήθεια υλική ηθική σε έργα εξωραϊσμού του χωριού αυτού.
5. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η διατήρηση και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του Πραστού ως παραδοσιακού οικισμού.
6. Η διάσωση, διατήρηση και  διάδοση των εθίμων και παραδόσεων της ευρύτερης περιοχής του Πραστού.
7. Η προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του Πραστού, η προβολή χωρίς διακρίσεις των προβλημάτων των κατοίκων του και αυτών και των ανηκόντων εις αυτό συνοικισμών ως και η λύση των προβλημάτων αυτών.
8. Η συμβολή στην οικιστική ανάπτυξη που σέβεται την παράδοση και το περιβάλλον της περιοχής, αναδεικνύει τον πολιτισμό, διατηρεί την πολιτιστική παράδοση και στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
9. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, βιβλιοθήκη κ.λπ.
10. Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και με άλλους φορείς ή συλλόγους της ευρύτερης περιοχής για την επίλυση γενικότερων προβλημάτων.
11. Η σύνδεση των ατόμων που ζούν εκτός της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Αθήνα, Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία) και κατάγονται από αυτήν.
12. Η έκδοση εντύπων σχετικών με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής.

Άρθρο 3
Μέσα Δράσης

Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο  Σύλλογος δύναται να :
1. Διοργανώνει διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που θα είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του σωματείου.
2. Διοργανώνει επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, χορούς, παραστάσεις, εράνους, εκδρομές, συνέδρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
3. Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
4. Μισθώνει και οργανώνει γραφεία, ιδρύει βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εντευκτήριο, λέσχη καθώς και να εκδίδει βιβλία, εφημερίδα, περιοδικά και λευκώματα.
5.  Ιδρύει λαογραφικό μουσείο, και πραγματοποιεί εκθέσεις  σε σχέση με τους σκοπούς του, όπως παραδοσιακών ενδυμασιών και παραδοσιακών αντικειμένων.
6. Οργανώνει τμήματα παραδόσεως  μαθημάτων  της τσακώνικης διαλέκτου, τσακώνικου χορού αλλά άλλων διαλέκτων και χορών.
7. Συνεργάζεται με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
9.  Λειτουργεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
 10.  Μελετά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλον.
 11.   Ενημερώνει τα μέλη του αλλά και τους πολίτες για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα στις τοπικές εξελίξεις.
12. Φροντίζει για τη  δημιουργία απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.
13. Οργανώνει τη συστηματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του για τη διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τον τόπο και το περιβάλλον, τη διατύπωση προτάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, η εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου στους αρμοδίους διοικητικούς και μη φορείς, αρχές και οργανισμούς σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.
14. Επιδιώκει τη συναίνεση των μελών και συνεργατών του για την υποστήριξη των θέσεών του, για τη διαχείριση των υποθέσεών του και δεσμεύεται να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις απόψεις των μελών και συνεργατών του.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 5
Πόροι του Συλλόγου

1. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από :
Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών του.
Τις έκτακτες εισφορές των μελών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών κ.λ.π.
Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και κάθε αγαθό το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός (δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του συλλόγου και γίνονται αποδεκτές οι δωρεές κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του συλλόγου.
Η ετήσια εισφορά των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά πλειοψηφία.
Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου.
Τυχόν χορηγίες προς το Σύλλογο από ιδιώτες.
Εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών του Συλλόγου  καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών.
4.  Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονομίας θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.
5. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές.
6. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.
7. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 6
Βιβλία του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
ε. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών
στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Συλλόγου το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.
4. Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 7
 Μέλη

1. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, συνδεόμενα, επίτιμα και ευεργέτες. Η ιδιότητα του τακτικού ή του συνδεόμενου μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.

Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) , εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το ΔΣ και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

Συνδεόμενα Μέλη
Συνδεόμενο μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του, κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών, εφόσον αποδέχεται το παρόν καταστατικό και εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο. Για την ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα.

Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του συλλόγου, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή και προσφορά στην τοπική κοινότητα του Πραστού.

Αρωγά Μέλη
Αρωγά μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.

Μέλη ευεργέτες
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους – ευεργέτη» σε πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σύλλογο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις,  ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, αλλά και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών του Συλλόγου και συμμετοχής σ’ αυτές.
3. Τα μέλη του Συλλόγου κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Άρθρο 8

Κωλύματα εγγραφής και λόγοι αποκλεισμού μέλους
Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
Διαγράφονται επίσης με απόφαση του ΔΣ μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Μελών
1. Τα τακτικά και τα συνδεόμενα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο ελάχιστου ύψους δέκα (10,00) Ευρώ για τα συνδεόμενα μέλη και είκοσι (20,00) Ευρώ για τα τακτικά. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ., δεν μπορεί, όμως, να είναι κατώτερα των προαναφερόμενων. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.
2. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
- να καταβάλλουν τακτικά προς το Σύλλογο την εισφορά τους
- να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.
3. Τακτικό μέλος που δεν εκπληρώνει το σύνολο των υποχρεώσεών του αυτών προς το Σύλλογο μπορεί να μεταταγεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο του ανακοινώνεται εγγράφως ή με δική του αίτηση, στην κατηγορία των συνδεόμενων μελών.
4. Τα συνδεόμενα μέλη υποχρεούνται:
- να καταβάλλουν τακτικά τις προς το Σύλλογο εισφορές τους
- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

Άρθρο 10

Δικαιώματα μελών
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.

Άρθρο 11

Παραίτηση Μελών
1. Τα μέλη του Συλλόγου δύνανται να αποχωρήσουν με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, του παραιτούμενου υποχρεούμενου να καταβάλει ολόκληρη την εισφορά του για το έτος αυτό.
3. Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους.

Άρθρο 12

Διαγραφή Μελών
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Σύλλογο μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
Θανάτου.
Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
Σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό.
Μη καταβολή ετήσιας συνδρομής για διάστημα πέραν του έτους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο.
3. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.
4. Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σύλλογο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 13

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανό του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και που πρέπει να γράφει και τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών στη Γενική Συνέλευση
Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.
Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 15

Διαδικαστικές Λειτουργίες Γενικής Συνέλευσης
Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το ΔΣ. ή για εκλογή μελών Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

Άρθρο 16

Εφορευτική Επιτροπή
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

Συγκρότηση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.
Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.


Άρθρο 18

Διαδικασία εκλογής
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά τριετία ως εξής:
α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά τη ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, με τον ίδιο τρόπο και με ξεχωριστό κατάλογο υποψηφιοτήτων, δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και η θητεία τους ορίζεται πενταετής. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως τακτικού μέλους, η θέση πληρούται το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τη θητεία.

Άρθρο 19

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. - Αρμοδιότητες
Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Συλλόγου ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις του Συλλόγου σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει πληρώνουν και εισπράττουν για λογαριασμό του Συλλόγου.

Άρθρο 20

Συνεδριάσεις – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 21

Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Συλλόγου και την τήρηση των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Συλλόγου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.
Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.
Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Άρθρο 22

Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 23

Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 24

Ταμίας
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.
Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 25

Ειδικές Επιτροπές
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γ.Σ. και η θητεία της είναι τριετής. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.
Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της ΕΕ ορίζεται εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του καταστατικού
Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

Άρθρο 28

Σφραγίδα
Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, που φέρει κυκλικά τις λέξεις ¨ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΑΣΤΟΥ ¨, με κεφαλαία γράμματα.


Άρθρο 29

Διάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 30

Ισχύς του καταστατικού
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία περί Σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.
Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από τριάντα  (30) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά Μέλη του, θα ισχύει δε από την καταχώρισή του στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πραστός, ……………………

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή)


1. …….
2. ………..
3. ……..
4. …..
5. ….
6. ……
7. …..
8. ….
9. ……
10. …..
11. …….
12. …….
13. ……
14. …..
15. …κλπ

Για άμεση επικοινωνία...

σας περιμένουμε σε μία από τις ομάδες μας στα κοινωνικά δίκτυα ή μέσω αποστολής μηνύματος στα παρακάτω e-mails.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.